Nezařazené

Prináša nové výsledky

Diplomová práca sa od iných odborných diel líši hĺbkou vyhotovenie téme a rozsahom textu.Dĺžku tohto diela si stanovuje daná univerzita, fakulta či katedra. Obvyklý rozsah činí 50 až 90 strán, výnimkami však nie sú ani študentská diela o 100 a viac stranách. Nielen rozsahom by mala tieto diela zodpovedať vedecké štúdiu,ktorá analyzuje špecifický problém a prináša nové výsledky, ktoré vychádzajú z vlastného štatistického zisťovania, dotazníkového či terénneho prieskumu. Text spolu s výstupmi musí preukazovaťprehľad autora v oblasti bádania (aktuálny stav výskumu, česká i zahraničná literatúra, širší kontext), ako aj osvojenie príslušnýchvedeckých metód a postupov (analýza, komparatívna analýza, syntéza, indukcia a dedukcie, apod.).

Rezervácie téme

Začína sa výberom a rezervovaním téme aký má obsahovať diplomová práca a to spravidla v 4. ročníku päťročného štúdia, respektíve v 1. ročníku nadväzujúceho magisterského štúdia. Samotnému písanie predchádza starostlivá rešerše domácej i zahraničnej literatúry, stanovenie hypotézy, zostavenie harmonogramu,nasledujúzber a analýza materiálu, pravidelné konzultácie problémov a postupus vedúcim úlohy a samotné písanie.